HomeNieuwsAlgemene beschouwingen SGP Cromstrijen Kadernota 2018

Algemene beschouwingen SGP Cromstrijen Kadernota 2018

Publicatiedatum: 4 jul. 2017

 

De algemene beschouwing van de SGP over de kadernota 2018

De Kadernota geeft richting aan het beleid voor het jaar 2018 met een doorkijk naar de volgende jaren. Het is de laatste Kadernota in deze raadsperiode en, in verband met de bestuurlijke toekomst, mogelijk de laatste Kadernota in de gemeente Cromstrijen. De Kadernota ziet er verzorgd uit, dank aan de samenstellers. Er zijn de nodige ambities binnen onze gemeente. Teveel om op te noemen. De Vitaliseringsagenda geeft de komende tijd de nodige impulsen aan de leefbaarheid en de vitaliteit binnen onze kernen.

Een aantal onderwerpen willen we aanstippen:
In de gemeente wordt weer gebouwd. In de Torensteepolder (Numansdorp Zuid) wordt gestart met de bouw van 176 woningen. De voorbereidingen zijn in gang gezet. Op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Vlielanderstraat in Numansdorp wordt dit jaar gestart met de bouw van 18 woningen voor jong en oud. Aan de Burgemeester de Zeeuwstraat (plan De Meestoof) worden 2 senioren- en 4 vrijstaande woningen gebouwd. In Klaaswaal wordt aan de Oud Cromstrijensedijk Westzijde een viertal vrije sectorwoningen gebouwd. In de concept nieuwe woonvisie zijn circa 300 extra woningen aan Numansdorp toebedeeld. Positieve ontwikkelingen! Het gaat economisch weer goed in ons land, in de Hoeksche Waard en in onze gemeente.

Het vastgestelde accommodatiebeleid wordt uitgewerkt. Keuzes moeten worden gemaakt over de invulling en locaties van multifunctionele gebouwen in Klaaswaal en Numansdorp. Er wordt rekening gehouden met de inbreng van onze fractie. Wij zijn verheugd dat in Klaaswaal de locatie nabij de Hoeckenisse wordt onderzocht i.p.v. de locatie nabij De Bongerd. Kan het college ons de huidige stand van zaken van de nadere uitwerking melden?

Verkeersmaatregelen voor de centrale assen in Klaaswaal worden in samenspraak met bewoners en ondernemers in beeld gebracht. De voorbereidingen voor een bypass in Klaaswaal gaan door, mede op aandringen van onze fractie. Eind dit jaar zijn de resultaten over de aanleg van een mogelijke randweg in beeld. De verkeerssituatie op de A29 baart ons zorgen. Files en verkeersongelukken zijn wekelijks aan de orde. Overleg met buurgemeenten, provincie en het rijk is nodig om te komen tot maatregelen. Kan de portefeuillehouder aangeven op welke wijze wij hier bij het rijk aandacht voor vragen?

Vorig jaar hebben we een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld op het terrein van voetbalvereniging NSVV in Numansdorp. In verband met de problematiek van rubber korrels heeft het bestuur van NSVV de leden een alternatief voorstel voorgelegd om niet het hoofdveld van kunstgras te voorzien maar het trainingsveld om te vormen naar kunstgras en het hoofdveld van natuurgras te renoveren. De leden zijn hiermee akkoord gegaan. Waarom heeft het college dit alternatief niet voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd? De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld om het hoofdveld van kunstgras te voorzien. Het lijkt ons op zijn minst een schoonheidsfout van het college richting raad. Graag een reactie van het college.

In Klaaswaal wordt de aanleg van een (klein) bos onderzocht. In Numansdorp wordt de dorpshaven opgeknapt. De kademuur zal vervangen worden en vanaf de haven naar fort Buitensluis wordt over de dijk een wandelpad aangelegd. Met het Rijksvastgoedbedrijf wordt onderhandeld om het fort Buitensluis aan te kopen. Onze inzet is om het fort voor het publiek openbaar toegankelijk te maken en dit cultuurhistorisch gebouw op een verantwoorde manier te exploiteren. Een evenredige bijdrage aan de koop van de overige gemeenten in de Hoeksche Waard (conform de aankoop van het streekmuseum) lijkt ons logisch. Heeft de portefeuillehouder dit al aan de orde gesteld in de regio?

Wij blijven ons inzetten om de Zondagsrust in onze gemeente te handhaven.

Financieel is onze gemeente gezond. De gemeentelijke belastingen stijgen slechts met 1,5% (inflatie).

De Kadernota sluit de komende jaren met een behoorlijk positief resultaat. Wat ons betreft mag het college bij de uitwerking van de Kadernota naar de meerjarenbegroting extra investeren in speelplaatsen, groenonderhoud, het opfleuren van de winkelstraten en centrale assen met zomerplanten, zichtbaar politie op straat en extra aandacht voor handhaving en vandalismebestrijding. Een incidentele lastenverlichting voor onze inwoners en ondernemers behoort ook tot de mogelijkheden. Wij horen graag hoe de andere fracties en het college hierover denken.

Binnen de gemeente worden diverse initiatieven ondernomen om duurzaam te zijn en te blijven. Windturbines worden geplaatst langs het Hollands Diep en de collectieve aanschaf van zonnepanelen voor particulieren met subsidie wordt gestimuleerd.

Op het gebied van het Sociaal Domein, de drie decentralisaties, welzijn, ouderen- en jeugdzorg worden de nodige initiatieven ontwikkeld. Voor velen van ons een lastige materie.
Gelukkig zijn er in de regio de nodige ambities. Te denken valt aan de Harmonisatieagenda, de nieuwe woonvisie, de Omgevingsvisie en de te herijken ISHW samenwerking.
Binnen de gemeente wordt het nodige beleid gemaakt en plannen voorbereid. Als fractie vinden wij het belangrijk dat plannen zorgvuldig maar ook snel tot uitvoering komen. Communicatie met belanghebbenden is hierbij belangrijk.

Nog een kwestie van tijd en de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is per 1 januari 2019 een feit. Wij roepen de raad en het college op tijdig (dus nu!) te anticiperen op de komende besluitvorming over de bestuurlijke toekomst. Afwachten is geen optie meer!
Wij wensen het college en de ambtenaren veel wijsheid en Gods zegen toe bij de nadere uitwerking van de Kadernota.